top of page

För dig är det en stor trygghet med rätt godkänningar och uppfyllda krav för varje projekt


Sammanfattningen av artikeln visar följande:

  1. Tak- och tätskiktsentreprenörer måste följa Eurokod SS-EN 1991-1-4, i annat fall bryter de mot lagen och står rättslösa vid en tvist

  2. Garantier och utfall av försäkring gäller inte om inte Eurokod SS-EN 1991-1-4 följts, oavsett om man lyckats få till en försäkring med hjälp av utebliven information eller en undermålig besiktning

  3. Så fort standardavtalen AB 04/ABT 06 används eller en hänvisning till Tätskiktsgarantier gjorts så gäller Eurokod SS-EN 1991-1-4

  4. Alla produkter (infästningar) och kombinationer måste vara provade enligt ETA006, CE-märkta och ha en prestandadeklaration

  5. Tak- och tätskiktsentreprenören får inte i något avseende frångå vindlastberäkningen, som är en konstruktionshandling

Artikel i Tak & Tätskikt, 1-2015 Författare: Viktoria Edelman Advokat/delägare och Jaana Nilsson Jur.kand.

Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Stormvarning

Lugnet efter stormen. Det gäller dock inte i alla lägen.

För dig som takentreprenör kan ett bortblåst tak orsaka allt annat än ett stillsamt tillstånd. En mängd svåra frågor kan uppstå. Vilket ansvar har du som takentreprenör i en sådan situation? Har du iakttagit dina skyldigheter vid projektering och utförande av tätskiktet? Vilka åtgärder kan du tvingas vidta? Täcker försäkringarna eventuella kostnader?

Vilket ansvar har takentreprenörer?

För många takentreprenader gäller standardavtalen AB 04/ABT 06 av vilka framgår att entreprenören ansvarar för att författningar följs. Det innebär att entreprenören måste följa lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd vid utförande av sina arbeten.

År 2011 infördes nya europeiska regler för beräkning av vindlast i Sverige. Reglerna gäller som svensk standard SS-EN 1991-1-4 Allmänna laster – vindlast. För att kunna utföra en vindlastberäkning enligt dessa regler måste provning ske enligt svensk standard SS-EN 16002:2010. Reglerna kompletterar den sedan tidigare gällande eurokoden som framgår av standarden SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Boverket har fastställt att eurokoderna motsvarar svenska föreskrifter och allmänna råd. Det betyder att takentreprenörer vid utförande av en takentreprenad enligt AB 04/ABT 06 är skyldiga att följa eurokoderna.

Av AB 04/ABT 06 framgår vidare att entreprenaden ska utföras fackmässigt. Beträffande fästdon för tätskikt anges i AMA Hus 14 en hänvisning till provningsstandarden ETAG 006, vilket således är ett fackmässigt utförande.

Om standardavtalen inte skulle vara avtalsinnehåll måste entreprenaden ändå utföras i enlighet med svensk lagstiftning, vilket innebär att föreskrifterna i eurokoderna likväl måste följas.

Även försäkringsbolagen uppställer krav på utförande av tak-täckningar med tätskikt.

En förutsättning för att en särskild tätskiktsförsäkring/tätskikts- garanti ska kunna tecknas är vanligen en godkänd slutbesiktning.

En besiktning enligt AB 04/ABT 06 genomförs av en därtill lämpad person. Besiktningar sker ofta baserat på entreprenörens egenkontroll och utgångspunkten är att den är korrekt.

Enbart den omständigheten att en tätskiktsförsäkring har kunnat tecknas med stöd av en godkänd slutbesiktning ger dock inte per automatik ett ersättningsskydd vid eventuella skador, utan försäkringsbolagens samtliga krav måste uppnås. Om dessa krav inte uppfylls gäller inte tätskiktsförsäkringen. Till exempel anger försäkringsbolaget AB Tätskiktsgarantier i Norden som en förutsättning för ansvarsutfästelse att deras riktlinjer, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus ska följas samt vidare krävs vid mekanisk infästning av tätskikt att vindlastberäkning utförs och att infästningsplan upprättas enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4.

Vilka är riskerna om inte eurokoderna följs?

  • Om en takentreprenör inte följer eurokoderna innebär det att takentreprenören åsidosätter författningar och att entreprenaden inte utförs fackmässigt, vilket är ett kontraktsbrott.

  • Om en takentreprenör i egenkontroller intygat att entreprenaden utförts i enlighet med gällande författningar, exempelvis eurokoderna, trots att det inte stämmer kan fråga vara om brottet osant intygande enligt 15 kap. 11 § brottsbalken.

  • Om inte eurokoderna följs avseende bland annat vindlast innebär det, förutom både ett kontrakts- och lagbrott, att entreprenaden är felaktig. Takentreprenören ansvarar i ett sådant läge för alla skador på grund av felet. Eftersom entreprenaden inte utförts fackmässigt riskerar du som takentreprenör att behöva göra om entreprenaden på nytt eller att tvingas betala höga kostnader till beställaren på grund av felet.

  • En takentreprenör som bryter mot eurokoderna riskerar även att förlora sin TIB-auktorisation.

  • Om eurokoderna inte efterlevs finns även en risk vid följdskador att ingen ersättning alls utgår från tätskiktsförsäkringen. Beroende på omständigheterna skulle underlåtenheten att inte följa eurokoderna också kunna bedömas som ett grovt vårdslöst agerande. I ett sådant fall utbetalas inte heller någon ersättning från ansvarsförsäkringen.

Vilka förebyggande åtgärder ska vidtas?

Riskerna för att omfattande skador uppstår kan enkelt minskas genom att takentreprenörerna ser till att eurokoderna följs vid utförandet av takentreprenader. Regelverket är komplicerat och TIB har därför i samarbete med branschens ledande aktörer arbetat fram och gett ut en branschtolkning av Eurokoden som ger god handledning, Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktsystem Eurokod 1991-1-4. I denna finns tydliga krav på ingående komponenter, CE märkning och prestandadeklaration, samt även ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna såsom materialleverantörer, beställare och takentreprenörer schematiskt redovisad för att ytterligare säkerställa att bestämmelserna uppfylls och till undvikande av att skador uppkommer.

Viktoria Edelman Advokat/delägare Jaana Nilsson Jur.kand.

Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Comments


bottom of page